Tag leszek

Az egyesület tagja lehet minden olyan természetes személy, aki felvételét az egyesület két alapító tagjának ajánlásával belépési nyilatkozatban kéri, és akit az egyesület elnöksége a tagok sorába felvesz.

A tagság feltétele, hogy a tag az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállaljon az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.

A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

Belépési nyilatkozat letöltése

A kitöltött nyilatkozatot kérjük, küldje el postacímünkre (1201 Budapest, Ady Endre utca 206.), vagy szkennelve emailen az info@memt.hu címre.