Általános szerződési feltételek

– a www.memt.hu weboldalon elérhető szolgáltatások vonatkozásában –

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a MEMT Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, mint szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által nyújtott és a www.memt.hu weboldalon keresztül megvásárolható szolgáltatások (a továbbiakban: „Szolgáltatások”) igénybevétele esetén alkalmazandó.

1. A Szolgáltató adatai

1.1. A www.memt.hu üzemeltetője a Szolgáltató. A Szolgáltató adatai és elérhetőségei a következők:

  • Cégnév: MEMT Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság
  • Székhely (egyben levelezési cím): 1027 Budapest, Bem József utca 9. fszt.
  • Bankszámlaszám: 11713081-21463543-00000000
  • Ügyfélszolgálat elérhetősége: H-P: 10 és 15 óra között
  • E-mail cím: memt@memt.hu
  • Telefonszám: 30/459-9353

2. Szolgáltatások ismertetése

2.1. A weboldalon az ügyfelek

  • regisztrálhatnak a Szolgáltató által szervezett egészségügyi, illetve egyéb témájú rendezvényekre (a továbbiakban: „Rendezvények”), illetve képzésekre (a továbbiakban:
    „Képzések”);
  • előfizethetnek sajtótermékre, ideértve különösen az IME (Egészségügyi vezetők szaklapja) sajtóterméket (a továbbiakban: „Sajtótermék”).

2.2. A Szolgáltatások lényeges jellemzői a www.memt.hu oldalon érhetőek el.

3. A rendelés folyamata

3.1. A Szolgáltató a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:82. §- ának megfelelően tájékoztatja az ügyfeleket, hogy a Szolgáltatásokat a www.memt.hu oldalon való regisztrációt követően rendelhetik meg úgy, hogy a megvásárolni kívánt Szolgáltatásokat a kosárba helyezik és kifizetik a Szolgáltatások díját.
3.2. A megrendelés során a vonatkozó checkbox kitöltésével az ügyfél elismeri, hogy megismerte a jelen ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatót és kifejezetten elfogadja azokat.
3.4. A Szolgáltató tájékoztatja az ügyfeleket, hogy a megrendelés leadása fizetési kötelezettséggel jár. A Szolgáltatás díja kiegyenlíthető minden olyan módon, amelyet a honlap megjelöl (pl. átutalás, bankkártyás fizetés SimplePay-en keresztül). Elektronikus számlázási cím megadása kötelező.
3.5. A megrendelés elküldését megelőzően az ügyfeleknek lehetőségük van arra, hogy ellenőrizzék és javítsák a személyes adataikat. A Szolgáltató az ügyfelek részére a Szolgáltatás díjának megfizetését követően teszi elérhetővé a Szolgáltatásokat. A megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre a Szolgáltató és az ügyfél között a szerződés elektronikus úton, mely nem minősül a Ptk. rendelkezései alapján írásba foglaltnak, ugyanakkor a Szolgáltató rögzíti a szerződéseket a rendszerében, mely az ügyfél számára utóbb is elérhető.
3.6. A szerződés nyelve magyar. A megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató az ügyfél által megadott e-mail címre küldi.
3.7. Az ügyfél a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm. rendelet”) 29. §. (1) l) bekezdése alapján nem élhet elállási jogával, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvény vagy a Képzés egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Az ügyfél továbbá nem gyakorolhatja az elállási jogát hírlap, folyóirat és időszaki lap – ideértve a Sajtóterméket – vásárlása esetén.

4. Részvételi, lemondási feltételek a Rendezvények, illetve Képzések vonatkozásában

4.1. A Rendezvényekre, illetve a Képzésekre az alábbi részvételi feltételek irányadóak:

4.1.1. A Rendezvények, illetve Képzések vonatkozásában fizetendő szolgáltatási díj tartalmazza a részvétel díját.
4.1.2. A Rendezvényeken, illetve Képzéseken az ügyfelek nem készíthetnek fénykép-, hang- és videofelvételt.
4.1.3. A Rendezvényeken, illetve Képzéseken bekövetkezett károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, a szolgáltatási díj nem tartalmaz baleset-, betegség-, poggyász- és felelősségbiztosítási díjat.
4.2. A Rendezvények, illetve Képzések lemondására az alábbi szabályok vonatkoznak:
4.2.1. A Rendezvényen, illetve Képzésen való részvétel lemondása legalább az esemény napja előtt 4 munkanappal korábban lehetséges.
4.2.2. A lemondás csak a memt@memt.hu címre küldött e-mail útján érvényes. A lemondásnak tartalmaznia kell az ügyfél nevét, a lemondásra kerülő szolgáltatás megnevezését, az összeg visszautalásához szükséges bankszámlaszámot és tulajdonosának megnevezését.
4.2.3. A határidőben le nem mondott szolgáltatások díját a Szolgáltató jogosult teljes egészében megtartani és a teljes szolgáltatási díjat kiszámlázni.
4.2.4. A Rendezvényeken, illetve Képzéseken képfelvétel készül. Amennyiben az ügyfél a képfelvétel készítéséhez nem járul hozzá, úgy azt külön jeleznie kell a Szolgáltató részére.

5. Egyéb rendelkezések

5.1. Jelen ÁSZF hatálybalépésének napja: 2024. április 1. A Szolgáltató fenntartja a jogát, hogy egyoldalúan módosítsa a jelen ÁSZF-et, melyről a módosítás hatálybalépése előtt 15 nappal tájékoztatja az ügyfeleket a weboldalon történő közzététellel.
5.2. Az ügyfél adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója tartalmazza, mely a következő oldalon érhető el: https://memt.hu/magyar-egeszsegugyi-menedzsment- tarsasag-memt-adatvedelmi-es-adatkezelesi-szabalyzata/
5.3. Fogyasztói panaszügyintézés írásban, illetve telefonon történik, a jelen ÁSZF 1. pontjában meghatározott elérhetőségeken. Az ügyfél továbbá panasz esetén jogosult az alábbi szervet megkeresni:
5.4. Jogvita esetén az ügyfél az illetékes békéltető testülethez, a Budapesti Békéltető Testülethez fordulhat az alábbi elérhetőségeken:
Postai úton: 1253 Budapest, Pf.:10.,
E-mail útján: bekelteto.testulet@bkik.hu; https://bekeltet.bkik.hu/urlap/kerelem-online-benyujtasa, illetve
a https://uj.bekeltetes.hu/publikus/online-ugy-inditas weboldalon keresztül.