Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság (MEMT) Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság által végzett adatkezelésről

 

A Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság (székhely: 1201 Budapest, Ady Endre u. 206.; nyilvántartási szám: 1-02-0009428; képviseli: Dr. Gaál Péter András elnök, az „Adatkezelő”) az egészségügyi szervezetek és az egészségügyi rendszer menedzsmentjének magyarországi gyakorlatával foglalkozó Magyarországon bejegyzett, közhasznú jogállással rendelkező egyesület. Tekintettel arra, hogy a tevékenysége során az Adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („GDPR”) alapján személyes adatokat is kezel, az Adatkezelő a GDPR és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info. törvény”) alapján a jelen dokumentumban (a továbbiakban: „Tájékoztató”) tájékoztatja a GDPR alkalmazásában érintetteknek minősülő személyeket („Ügyfél” vagy „Ügyfelek”) a személyes adataikat érintő adatkezelésről.

 1. Kapcsolatfelvétel, regisztráció

Az Ügyfeleknek lehetőségük van arra, hogy az Adatkezelővel felvegyék a kapcsolatot az Adatkezelő honlapján, a www.memt.hu weboldalon a „Kapcsolat” menüpontra kattintva az ott található adatok kitöltését követően, illetve közvetlenül az Adatkezelő által rendelkezésre bocsátott címeken (székhely, e-mail cím). A www.imeonline.hu az Adatkezelőnek egy másik, az IME Informatika és Menedzsment az Egészségügyben című sajtótermékkel (a továbbiakban: „IME”) kapcsolatos honlapja, amelyen szintén a „Kapcsolat” menüpont alatt történik a kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel. A www.memt.hu honlapon az Ügyfeleknek lehetőségük van továbbá arra is, hogy felhasználói fiókot hozzanak létre.

A jelen pontban rögzített adatkezelés esetén az Adatkezelő az alábbiak szerint kezel személyes adatokat.

 

Kezelt személyes adat

 

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Név

 

E-mail cím

 

Az Ügyfél által a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg vagy azt követően rendelkezésre bocsátott személyes adatok

Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

 

Tájékoztatás az Adatkezelő által végzett tevékenységekről

Az Ügyfél hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) Az Ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig
Név

 

E-mail cím

 

Regisztráció

Regisztráció, felhasználói fiók létrehozása Az Ügyfél hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) A felhasználói fiók törléséig

 

Előfordul, hogy az Adatkezelőt nem természetes személy, hanem jogi személy keresi meg a tevékenységével összefüggésben. Ebben az esetben az Adatkezelő a jogi személy képviselőjének, munkavállalójának a személyes adatait kezeli, az alábbiak szerint:

Kezelt személyes adat

 

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Név

 

E-mail cím

 

Telefonszám

Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

 

Tájékoztatás az Adatkezelő által végzett tevékenységekről

 

Szerződéskötés

 

Az Adatkezelőnek és a jogi személynek a zavartalan kommunikációhoz fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont) Szerződéskötés esetén a szerződés megszűnéséig, szerződéskötés hiányában az adatok rendelkezésre bocsátásától számított 1 évig

 

 

Az Adatkezelőnek és a jogi személy partnerének közös érdeke, hogy a képviselőik, munkavállalóik útján hatékonyan tudjanak kommunikálni egymással. Amennyiben az Adatkezelő a jogi személy partnere képviselőjének, munkavállalójának személyes adatait a megjelölt célokból nem kezelné, akkor az Adatkezelő és a jogi személy partnere közötti kommunikáció jelentősen megnehezülne. A jelen pont szerinti adatkezelés az Adatkezelő és a jogi személy partner közötti szerződés megkötését követően is irányadó azzal, hogy az adatkezelés célja a kapcsolattartás, illetve az Adatkezelő a személyes adatokat a Szerződés megszűnéséig kezeli.

Az Adatkezelő a jelen pontban meghatározott személyes adatokkal kapcsolatban a következő adatkezelési műveleteket hajtja végre: gyűjtés, rögzítés, tárolás, rendszerezés, felhasználás, közlés továbbítás útján.

 1. Lapkiadás

Az Adatkezelő alapítója és kiadója az 1. pontban meghatározott IME-nek. A lapkiadással összefüggésben az Adatkezelő az alábbiak szerint kezel személyes adatokat:

Kezelt személyes adat

 

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Előfizetéshez (szerződéskötéshez) szükséges adatok (számlázási név, cím, adószám, szállítási név, cím, megrendelő neve, telefon, e-mail, megrendelés időszaka)

 

Lapkiadás, terjesztés

 

 

Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont) Az előfizetési szerződés megszűnésétől számított 1 évig

 

Számlázási adatok Számla kiállítása, megőrzése

 

Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont) Jogszabályban meghatározott ideig (jelenleg a számla kiállításától számított 8 évig)

 

Név

 

Lakcím

 

E-mail cím

 

Igényérvényesítéshez szükséges egyéb adatok (pl. fennálló tartozás összege)

Igényérvényesítés Az Adatkezelőnek az igényérvényesítéshez fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont) Elévülési idő lejártáig (az igény keletkezésétől számított 5 évig)

 

Az Adatkezelő a jelen pontban meghatározott személyes adatokkal kapcsolatban a következő adatkezelési műveleteket hajtja végre: gyűjtés, rögzítés, tárolás, rendszerezés, felhasználás, közlés továbbítás útján.

 1. Konferencia szervezés

Az Adatkezelő számos, tevékenységéhez kapcsolódó rendezvényt, konferenciát szervez. Ezen konferenciák esetében az Adatkezelő elsősorban az adott rendezvényen részt vevő személyek, illetve előadók személyes adatait kezeli az alábbiak szerint:

Kezelt személyes adat

 

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Jelentkezési lapon szereplő adatok (név, beosztás, orvosi pecsétszám, nyilvántartási szám, telefon, e-mail cím)

 

Regisztráció

 

Kapcsolattartás

 

Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont) Az adott rendezvény befejezésétől számított 30 napig

 

Név, születési név

Pecsétszám

Legmagasabb iskolai végzettség

Anyja neve

Születési ország

Születési hely

Születési idő

Annak ténye, hogy a résztvevő magyarországi lakcímmel nem rendelkező nem magyar állampolgár-e

Akkreditált továbbképzéshez szükséges adatszolgáltatás Az Ügyfél hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

 

Az adatszolgáltatás teljesítéséig
Számlázáshoz szükséges adatok

 

Számla kiállítása, megőrzése Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont) Jogszabályban meghatározott ideig (jelenleg a számla kiállításától számított 8 évig)

 

Előadók személyes adatai (név, jelenlegi beosztás, szakmai pályafutás, iskolai és szakmai végzettség, szakmai gyakorlat)

 

Előadások biztosítása

 

Az Ügyfél hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

 

Az adott rendezvény befejezésétől számított 30 napig
Előadók telefonszáma, e-mail címe Kapcsolattartás

 

Megkeresés további rendezvényeken való részvétel biztosítása érdekében

 

Az Ügyfél hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) Az Ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig

 

A rendezvényeken készült fotók, videók, hangfelvétel

 

Tájékoztatás, rendezvények népszerűsítése

 

Ismeretterjesztés

 

Az Ügyfél hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

 

Az Ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig
Név

 

Lakcím

 

E-mail cím

 

Igényérvényesítéshez szükséges egyéb adatok (pl. fennálló tartozás összege)

Igényérvényesítés Az Adatkezelőnek az igényérvényesítéshez fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont) Elévülési idő lejártáig (az igény keletkezésétől számított 5 évig)

 

Az Adatkezelő a jelen pontban meghatározott személyes adatokkal kapcsolatban a következő adatkezelési műveleteket hajtja végre: gyűjtés, rögzítés, tárolás, rendszerezés, felhasználás, közlés továbbítás útján.

 1. Tagok adatainak kezelése

Az Adatkezelő a tagjainak, illetve tisztségviselőinek (elnök, elnökhelyettes, titkár) személyes adatait is kezeli, az alábbiak szerint:

Kezelt személyes adat

 

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Név

 

Születési hely, idő

 

Lakcím

 

Törvényes működés biztosítása (pl. közgyűlés összehívása, döntések meghozatala)

 

Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont) A tagsági viszony, de legkésőbb az Adatkezelő megszűnéséig
Bankszámlaszám

 

Tagdíj összege

Az Adatkezelő működéséhez szükséges források biztosítása Az Adatkezelőnek a működéséhez szükséges források biztosításához fűződő jogos érdeke A tagsági viszony, de legkésőbb az Adatkezelő megszűnéséig

 

Az Adatkezelő a jelen pontban meghatározott személyes adatokkal kapcsolatban a következő adatkezelési műveleteket hajtja végre: gyűjtés, rögzítés, tárolás, rendszerezés, felhasználás, közlés továbbítás útján.

 1. Pályázatokkal kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő az általa kiírt pályázatokkal összefüggésben az alábbiak szerint kezel személyes adatokat:

Kezelt személyes adat

 

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Név

 

Egyetem megnevezése

 

Egyetemi tanulmányok kezdete

 

Pályázó azonosítása Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont), számla kiállítása A pályázat eredményhirdetéséig
E-mail cím Pályázat benyújtása, kapcsolattartás

 

Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont), számla kiállítása A pályázat eredményhirdetéséig, nyertesek esetén a nyeremény átadásáig (amelyik alkalmazandó)

 

Pályázat elbírálásához szükséges, a jelentkezési íven kért adatok, ideértve többek között – pályázattól függően az alábbi adatokat: a pályázó tanulmányi átlaga féléves bontásban, szakmai nyelvvizsga megléte, tudományos tevékenységre vonatkozó adatok (TDK tevékenység, demonstrátori munka, konferenciákon való részvétel/előadás), szakmai munka, közéleti munka, egészségfejlesztő tevékenység, sport és művészeti tevékenység

 

Pályamunka

 

Pályázat értékelése, elbírálása

 

 

Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont), számla kiállítása A pályázat eredményhirdetéséig
Pályázat eredménye, nyertes pályamunkák Eredmények nyilvánosságra hozatala, sajtótermékekben való megjelenítése

 

Az Ügyfél hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

 

A pályázat eredményhirdetésé-

től számított 5 évig

Bankszámlaszám, lakcím

 

Nyeremény átadása (pénznyeremény esetén utalás)

 

 

Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont), számla kiállítása Nyeremény átadásáig
Számlázáshoz szükséges adatok Számla kiállítása, megőrzése Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)

 

Jogszabályban meghatározott ideig (jelenleg a számla kiállításától számított 8 évig)

 

 

Az Adatkezelő a jelen pontban meghatározott személyes adatokkal kapcsolatban a következő adatkezelési műveleteket hajtja végre: gyűjtés, rögzítés, tárolás, rendszerezés, felhasználás, közlés egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján.

 1. Webshop

Az Adatkezelő a www.memt.hu honlapon regisztrált személyek részére hozzáférhetővé teheti az általa szervezett rendezvényeken elhangzott előadások anyagait, illetve online közvetítést biztosíthat a rendezvényekkel összefüggésben. Tekintettel arra, hogy ezek a szolgáltatások díjfizetés ellenében elérhetőek, az Adatkezelő az alábbiak szerint kezel személyes adatokat:

Kezelt személyes adat

 

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Számlázáshoz szükséges adatok Számla kiállítása, megőrzése Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)

 

Jogszabályban meghatározott ideig (jelenleg a számla kiállításától számított 8 évig)

 

 

Az Adatkezelő a jelen pontban meghatározott személyes adatokkal kapcsolatban a következő adatkezelési műveleteket hajtja végre: rögzítés, tárolás, felhasználás, közlés továbbítás útján.

 1. Hírlevél, tájékoztatás

Az Ügyfeleknek lehetőségük van arra, hogy feliratkozzanak az Adatkezelő hírlevelére, illetve arra, hogy rendszeres tájékoztatást kapjanak az Adatkezelő által szervezett rendezvényekről, illetve sajtótermékről, mellyel összefüggésben az Adatkezelő az alábbiak szerint kezel személyes adatokat:

Kezelt személyes adat

 

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Név

 

E-mail cím

Tájékoztatás az Adatkezelő által szervezett képzésekről, rendezvényekről, illetve az Adatkezelő egyéb tevékenységeiről

 

Az Ügyfél hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) A hozzájárulás visszavonásáig

 

Név

 

E-mail cím

Tájékoztatás az Adatkezelő által szervezett rendezvényekről, illetve sajtótermékről

 

Az Ügyfél hozzájárulása

(GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

A hozzájárulás visszavonásáig

 

 

Az Adatkezelő a jelen pontban meghatározott személyes adatokkal kapcsolatban a következő adatkezelési műveleteket hajtja végre: rögzítés, tárolás, felhasználás, közlés továbbítás útján.

 1. Automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is):

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

 1. A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe az adatkezeléssel kapcsolatban:

Honlapüzemeltetés

Az Adatkezelő a www.imeonline.hu honlap üzemeltetéséhez az Applicon Soft Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1181 Budapest, Havanna utca 59. 9. em. 3., cégjegyzékszám: 01-09-990017) veszi igénybe adatfeldolgozóként, míg az Adatkezelő az online konferenciákat a www.meetech.hu/ime honlapon biztosítja, mely oldalt a MEETECH Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2051 Biatorbágy, Szily K. út 6. A. ép. 2. em. 8., cégjegyzékszám: 13-09-160245) üzemelteti adatfeldolgozóként.

Könyvelési szolgáltatások

Az Adatkezelő részére könyvelési szolgáltatásokat a TRIMOVA Könyvelő és Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1191 Budapest, Üllői út 206., cégjegyzékszám: 01-09-726329) nyújt.

Tárhelyszolgáltatók

Az Adatkezelő a www.memt.hu honlaphoz a Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241., cégjegyzékszám: 01-09-909968), a www.imeonline.hu honlaphoz az EV2 INTERNET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1149 Budapest, Róna utca 120-122., cégjegyzékszám: 01 09 987250) veszi igénybe tárhelyszolgáltatóként.

Rendezvényszervezés

Az Adatkezelő részére rendezvényszervezéssel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt Madarász Hajnalka e.v. (lakcím: 2030 Érd, Arany János utca 18., nyilvántartási szám: 40111086, adószám: 66867087).

Hírlevélszolgáltatás

Az Adatkezelő a Sendinblue (székhely: 7 Rue de Madrid, 75008 Párizs, Franciaország, cégjegyzékszám: 498 019 298) és az eDisplay Srl (székhely: Viale del lavoro 53, 08023, Fonni NU, Olaszország) szolgáltatását alkalmazza a hírlevélküldéshez.

Fizetési szolgáltató

Bankkártyás fizetési szolgáltató (SimplePay): OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19., cégjegyzékszám: 01-09-174466, adószám: 24386106-2-42).

Az Adatkezelő tájékoztatja az Ügyfeleket, hogy személyes adataikhoz az Adatkezelő szervezetén belül az ügyfélszolgálati munkakört betöltő munkavállalók, megbízottak, illetve az Adatkezelő vezetői (elnöke, elnökhelyettesei) férhetnek hozzá.

Az Adatkezelő a Szolgáltatások nyújtása érdekében a hatóságok által megkövetelt körben és mértékben továbbítja a hatóságok részére az Ügyfelek személyes adatait. Az Adatkezelő a rendezvényszervezéssel kapcsolatos tevékenysége körében a jelentkezési lapon meghatározott személyek részére továbbíthat személyes adatokat. Az Adatkezelő az általa kiírt pályázatokkal kapcsolatos személyes adatokhoz a pályázati kiírásban szereplő zsűri tagjai, illetve közös pályázati kiírás esetén az abban megjelölt partnere részére biztosít hozzáférést.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok harmadik, EU-n kívüli országba nem kerülnek továbbításra.

 1. Az Ügyfél jogai

Az Ügyfél a jelen Tájékoztatóban leírt adatkezeléssel összefüggésben a GDPR III. fejezetében foglalt jogokat érvényesítheti az alábbiak szerint:

Hozzájárulás visszavonása

Az Ügyfél jogosult arra, hogy a személyes adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonja, anélkül, hogy ez az Ügyfélre nézve bármilyen anyagi vagy egyéb kötelezettséggel járna. A hozzájárulás visszavonása a visszavonásig terjedő adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog

Az Ügyfél jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, az adatkezeléshez kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon (adatkezelés célja, személyes adatok kategóriái, a személyes adatok forrására vonatkozó adatok stb.). Az Ügyfél továbbá másolatot kérhet az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról.

Helyesbítés joga

Az Ügyfél jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését, ill. kiegészítését kérje.

Törléshez való jog

Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje az általa kezelt személyes adatokat, amennyiben az alábbi indokok valamelyik fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Ügyfél visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Ügyfél tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törlési jog ugyanakkor nem korlátlan, azt a vonatkozó uniós és hazai adatvédelmi jogszabályok előírásai korlátozhatják.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Ügyfelek az alábbi esetekben jogosultak az adatkezelés korlátozásának a kérésére:

 • az Ügyfél vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Ügyfél az adatok törlése helyett az adatkezelés korlátozását kéri;
 • az Adatkezelőnek nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Ügyfél igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Ügyfél tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ügyfél jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozását követően a korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ügyfelek hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió ill. valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Ügyfeleknek joga van arra is, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adataikat elektronikus úton megkapják, és azokat más adatkezelőnek továbbítsák.

Tiltakozáshoz való jog

Az Ügyfél jogában áll tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történik. Ebben az esetben a tiltakozás tárgyát képező adatok közvetlen üzletszerzés érdekében a továbbiakban nem kezelhetők.

Panaszaival kapcsolatos ügyekben az Ügyfélnek jogában áll az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál bejelentést tenni.

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem közhatalmi szerv vagy egyéb közfeladatot ellátó szerv, illetve nem végzi az Ügyfelek rendszeres és szisztematikus nagymértékű megfigyelését, továbbá fő tevékenysége bűncselekményre vonatkozó adatok kezelésében áll, ezért az Adatkezelőnél nem működik adatvédelmi tisztviselő.

 1. Az érintetti joggyakorlás általános szabályai:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Ügyfelet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és az Ügyfelek által előterjesztett kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Ügyfelet.

Az Adatkezelő az Ügyfél részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Ügyfél kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Ügyfél személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek:

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor az Adatkezelő képviselőjéhez fordulhat. Az Adatkezelő képviselőjének elérhetősége:

e-mail cím: adatkezeles@memt.hu

Az Adatkezelő a beérkező kérelmeket a jelen Tájékoztató 11. pontjában meghatározott módon és határidőben köteles megválaszolni.

Az Ügyfél a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Ügyfél a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).