Játékszabály

Facebook Maszkra fel! verseny

Részvételi és játékszabályzat

 

I. Általános információk

A Családbarát Magyarország és a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság (székhely: 1201 Budapest, ADY ENDRE UTCA 206; társaság bejegyzési száma: 0102-02-000942820106) a (a továbbiakban: Szervezők) mint szervezők és közös adatkezelők a jelen maszkverseny keretszabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) meghatározott fotóversenyt (továbbiakban: Verseny vagy Játék vagy Pályázat) szervez a www.facebook.com weboldalon.

A szervezés során a Szervezők kérésére közreműködőként és adatfeldolgozóként a Human Telex Event Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76.; a továbbiakban: Megbízott) működik közre. A jelen Szabályzatban a Szervezők, illetve valamely Szervező által teendő intézkedéseket és nyilatkozatokat a Szervezők vagy az adott Szervező nevében eljárva a Megbízott is megteheti, illetve a Szervezők egymás nevében is megtehetik.

II. Részvételi feltételek

A Versenyben azok vehetnek részt, akik betöltötték 18. életévüket, magyarországi lakcímmel rendelkeznek, elfogadják a jelen Szabályzatot, érvényes regisztrációval rendelkeznek a www.facebook.com weboldalon, valamint megfelelnek a jelen Szabályzatban foglalt további feltételeknek (továbbiakban: Felhasználó).

Amennyiben a Felhasználó cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú (azaz amennyiben cselekvőképessége a Játékban való részvétele, az arra való jelentkezése, a nyeremény átvétele kapcsán korlátozott), a Játékban részt venni csak gondnoka hozzájárulásával jogosult. Amennyiben pedig a Felhasználó cselekvőképtelen (cselekvőképességében teljesen korlátozott) nagykorú, úgy a Játékban való részvételéhez kapcsolódó valamennyi jognyilatkozatát a nevében gondnoka teheti meg. A Játékban való részvételhez nem szükséges külön regisztráció (ide nem értve az érvényes Facebook regisztrációt), abban részt venni a jelen Szabályzatban foglaltak szerint lehet.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervezők, a Megbízott, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő egyéb gazdálkodó szervezetek, vagy velük egy cégcsoportba tartozó gazdálkodó szervezetek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés), valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és közeli hozzátartozóik (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés).

A Versenyben való részvételhez nem szükséges külön regisztráció (ide nem értve az érvényes Facebook regisztrációt), abban részt venni a jelen Szabályzatban foglaltak szerint lehet. A Versenyben való részvétel önkéntesen, a jelen Szabályzat elfogadásával történik, amellyel a Felhasználó vállalja, hogy a Szabályzatban foglalt valamennyi előírást maradéktalanul betartja.

A Szervezők kizárják a Játékból azt a Felhasználót, aki a jelen Szabályzatban, illetve a fenti Facebook oldalon szereplő leírásban (a Játékot meghirdető poszt) foglaltakat megszegve vagy megkerülve vesz részt a Játékban. A Szervezők és a Megbízott kizárhatják a Játékból azt a Felhasználót is, aki a Játékban való részvételhez szükséges adatait (más érintettek adatainak megadása esetén ideértve más érintetteket is) hibásan, megtévesztően vagy nem adta meg. A kizárt Felhasználó nem tarthat igényt nyereményre, illetve az esetlegesen átadott nyereményt köteles visszaszolgáltatni vagy értékét megtéríteni a Szervezők számára.

Az internetes oldal megnyitása adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége a Felhasználót terheli és a költség mértéke függhet a Felhasználó internetszolgáltatójától, a szolgáltatás díjcsomagjától és annak konstrukciójától.

III. A Játék időtartama

A játék időtartama: 2020. május 21. 14:00-tól 2020. június 5. 15:00-ig

Az eredményhirdetés időpontja: 2020. június 5. 18:00 óra.

Az idővel kapcsolatban a Szervezők és a Megbízott a közép-európai időt (CET) tekintik irányadónak.

A Szervezők és a Megbízott nem vállalnak felelősséget a Felhasználó mulasztásából eredő következményekért, így különösen nem biztosítanak meghosszabbított határidőt a Felhasználók részére egyes nyilatkozataik megtételére vagy egyes Játékban való részvételhez szükséges lépések megtételére.

IV. A Játék menete

A játék a Facebookon zajlik.

A Játék lényege, hogy a Családbarát Magyarország Facebook oldalán (https://www.facebook.com/csaladbaratmagyarorszag/; továbbiakban: Facebook oldal) közzétett felhívás alapján a Felhasználó e-mailben fotót (a továbbiakban Versenymű) küldhet be a Szervezők számára a jelen Szabályzatban megadott e-mail címre, amit a Szervezők– jelen Szabályzatnak való megfelelés ellenőrzését követően – a Facebook oldal „Maszkra fel!” nevű albumába töltenek fel. Az albumba feltöltött képekre a résztvevők like-okat (kedvelés) gyűjthetnek.

A feltöltött képen a Felhasználó azt mutatja be, hogyan és milyen kreatív és egyedi maszkkal védekezik a jelenleg is zajló koronavírus (COVID-19) pandémia idején. A Szervezők javasolják, hogy a feltöltött versenyművek kapcsán a maszk legyen a fotó fókuszában, és hogy a Felhasználók lehetőleg kerüljék a személyes adatok indokolatlan kezelését (például: a fotóba belógó, más azonosítható személyek lefényképezése, akik adott esetben nem tudnak a fotó jelen Szabályzat szerinti felhasználásáról). A Szervezők és a Megbízott fenntartják maguknak a jogot, hogy amennyiben a fotó nem a maszkról szól (a fentiek és a soron következő feltételek alapján), úgy a versenyművet kizárja a Versenyből.

Az albumban az egyes fotók mellett a Szervezők, illetve a Megbízott feltüntetik a fotó készítőjének nevét és betaggelik vagy belinkelik a fotót készítő Facebook profilját is. Amennyiben a Felhasználó nem ad meg külön nevet a fotó készítőjeként, úgy a Szervezők és a Megbízott csak a Felhasználó Facebook profilját taggeligik vagy linkelik be a fotó kapcsán.

A játék során a posztban szereplő versenykiírásra a program@csbm.hu e-mail címre kell megküldeni a versenyben résztvevőknek a versenyműveket (fotókat). A beküldött e-mailben a Felhasználónak a versenymű mellett be kell küldenie a Szervező Facebook oldalán megjeleníthető, Facebookon használt profil nevét vagy Facebook profiljának linkjét.

A Szervezők a Játékkal kapcsolatban, program@csbm.hu e-mail címre érkezett pályaműveket tekintik érvényesnek, amik a fent meghatározott határidőn belül érkeztek be, így például a Facebook oldalon a Felhasználók által posztban megosztott vagy egyéb elérhetőségre küldött versenyművek figyelmen kívül maradnak. A Szervezők, illetve a Megbízott az addig beérkezett és a jelen Szabályzat feltételei alapján elbírált pályaműveket a Játék ideje alatt naponta két alkalommal, 10:00 órakor és 1800 órakor (közzétételi időpontok) teszik közzé a Családbarát Magyarország Facebook oldalon a Maszkra fel kampány albumába. Hangsúlyozandó, hogy esetlegesen eltérő közzétételi időpontokban való közzététel is előfordulhat (például: a Szervezők, illetve a Megbízó ellenőrzési körén kívüli hirtelen zavarok), amelyért a Szervezőket vagy a Megbízottat felelősség nem terheli, azonban a Szervezők, illetve a Megbízott igyekeznek a fenti közzétételi időpontokhoz igazodni. Tekintettel az átfutási idő szükségességére, hangsúlyozzuk, hogy a Szervezők, illetve a Megbízott csak a fenti közzétételi időpontokat legalább 1 órával megelőzően beérkezett, a jelen Szabályzatnak mindenben megfelelő pályaművek esetén tudja garantálni a soron következő közzétételi időpontban történő közzétételt.

A Szervezők, illetve a megbízásuk alapján a Megbízott versenyműnek olyan fotót fogadnak el, ami az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:

  • egy fotón ábrázolja a maszkot és annak készítőjét is,
  • a Felhasználó vagy közvetlen környezete (például: közvetlen családtagja) által készített maszkot ábrázol, továbbá
  • a képen a maszkot a Felhasználó szabályosan viseli, azaz a száját és az orrát is eltakarja.

A Szervezők, illetve a Megbízott nem fogadnak el olyan versenyművet, amin az alábbi anyagokból készült maszk látható:

  • üveg,
  • beton,
  • nejlon,
  • vas, fém,
  • illetve bármely olyan anyag, ami egészségre, testi épségre káros lehet, illetve alapvetően alkalmatlanná teszi a maszkot annak funkciójának betöltésére.

A maszk alapanyagának elbírálására, megítélésére és az alapján egy Pályázat érvénytelennek minősítésére és amiatt az azt beküldő Felhasználó kizárására, külön értesítés, jóvátétel, kártérítés, kártalanítás, bármely egyéb kompenzáció és indokolás nélkül, a Szervezők fenntartják maguknak a jogot.

A Szervezők és a Megbízott versenyműnek csak fotót (elfogadott formátumok: jpg, jpeg, png) fogadnak el, videót, rajzot és egyéb alkotást nem áll módjukban érvényesnek tekinteni.

Hangsúlyozandó, hogy a már beküldött versenyművek visszavonása (ideértve a kapcsolódó adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonását is) a versenymű visszavonásának minősül.

A rasszista, politikai véleményt kifejező, szexuális vagy egyéb közfelháborodást okozó szöveget vagy ábrázolást megjelenítő versenyművek automatikusan kizárásra kerülnek. E tekintetben a döntési jog kizárólagosan a Szervezőket illeti arról, hogy egy adott versenymű a fenti tulajdonságok valamelyikének megfelel-e, és így kizárásra kerül-e.

A beküldött versenyműveken ábrázolt személyek és a Felhasználók kapcsolatát a Szervezők nem vizsgálják, azonban kérik a Felhasználókat, hogy csak olyan személyeket megjelenítő fotókat küldjenek be, akiknek be tudják kérni hozzájárulását a fotó elkészítéséhez (kivéve, ha a fotó beküldése kapcsán egyéb jogalapot tudnak megjelölni) és a jelen Szabályzat szerinti beküldéséhez, a Pályázat céljára való felhasználáshoz.

A Szervezők ugyancsak nem vizsgálják a fotót készítő személy kilétét, valamint az ábrázolt személlyel, illetve a Felhasználóval való azonosságát (így például „szelfi” is beküldhető) nem vizsgálják, azonban kérik, hogy a Felhasználók lehetőleg saját maguk, vagy olyan személyek által készített fotókat küldjenek be pályázati műként, akik engedélyével a fotó pályázati műként a jelen Szabályzat szerinti beküldéséhez, valamint a Pályázat céljára való felhasználáshoz rendelkeznek.

A Felhasználó a játékidőszakon belül bármikor felkeresheti a Családbarát Magyarország Facebook oldalát (https://www.facebook.com/csaladbaratmagyarorszag/) valamint a https://memt.hu/nektar/maszkra-fel weboldalt és tájékozódhat a Játék részleteiről, így a jelen Szabályzat rendelkezéseiről.

A Szervezők és a Megbízott egy Felhasználótól csak egy versenyművet (fotót) fogad el, illetve egy versenyművet vagy ahhoz nagyon hasonló versenyműveket csak egyszer fogad el. A versenyművek hasonlóságának megítélésére, külön értesítés, jóvátétel, kártérítés, kártalanítás, bármely egyéb kompenzáció és indokolás nélkül, a Szervezők fenntartják maguknak a jogot. Azonos vagy nagyon hasonló versenyművek beküldése esetén a Szervezők az időrendben először beérkezett versenyművet tekintik érvényesnek.

A versenymű beküldésével a Felhasználó:

–         a jelen Szabályzatot, különösen az annak XII. pontjában meghatározott adatvédelmi tájékoztatót kifejezetten elfogadja, valamint kijelenti, hogy az abban foglaltakat tudomásul veszi, valamint hozzájárul személyes adatainak az adatvédelmi tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez. Szavatol továbbá azért, hogy amennyiben más személy adatait adta meg (például: más is szerepel a versenyművet képező fotón), úgy ezen személy hozzájárulásával vagy egyéb jogalappal rendelkezik az adatok Szervezők, illetve Megbízott részére való továbbításához, valamint az érintettet az adatkezelés céljáról és a Szabályzat elérhetőségéről tájékoztatta,

–         kijelenti, hogy a versenyművet képező fotó Szervezők és Megbízott általi felhasználása tekintetében őt mint szerzőt vagy szerzői jogi jogosultat (felhasználót) megillető jogdíjról és bármely egyéb jogcímen való díjazásról lemond, ilyenre nem tart igényt, amennyiben pedig a versenyművet képező fotót nem a Felhasználó készítette, úgy a Felhasználó szavatol azért, hogy a fenti felhasználásáért a szerző a jogdíjról és bármely egyéb jogcímen való díjazásról lemondott a versenyművet képező fotó Szervezők és Megbízott általi, jelen Szabályzat szerinti felhasználása kapcsán

–         hozzájárul a versenymű Játékkal kapcsolatos, jelen Szabályzat szerinti felhasználásához, valamint a versenyművet képező fotó Facebook oldalon való közzétehetőségéhez, és hogy profilképe a Facebook oldalon megjelenjen.

–         Kijelenti, hogy a 18. életévét betöltötte.

V. Nyertesek kiválasztása

A nyertesek kiválasztását a Szervezők, illetve támogatásuk érdekében a Megbízott az alábbiak szerint végzik:

A nyerteseket (az első három helyezettet) azon Felhasználók közül választják ki a Szervezők, akik a jelen Szabályzat szerint beküldött és annak mindenben megfelelő versenyművekre a legtöbb kedvelést (like jelet) kapták. E tekintetben a versenyműre kapott like-ok és egyéb hangulatjelek száma számít, ide nem értve a „szomorú” és „dühítő” hangulatjeleket, amelyek nem számítanak hozzá a kommentre kapott like-ok számához (nem növelik, de nem is csökkentik azokat.

Abban az esetben, ha a kedvelés (like) szám (ehhez számítva a fentiek szerinti egyéb hangulatjeleket is) megegyezik több versenymű esetében is, tehát döntetlen az eredmény több Felhasználó között, akkor a nyertes versenymű kiválasztása időrendi sorrendben történik, tehát aki előbb küldte be a versenyművét a jelen Szabályzatnak mindenben megfelelően (percre pontos időt alapul véve a jelen Szabályzat IV. pontja szerinti e-mail címhez tartozó e-mail fiók adatai alapján). Amennyiben a fentiek szerinti azonos időpontban érkezett be több versenymű, és ezek azonos kedvelés (like) számmal is rendelkeznek a fenti időpontig (ideértve a fenti egyéb hangulatjeleket is), úgy az a versenymű a nyertes, amelyik – a Szervezők az adott poszt alatt beérkezett összes komment „A legrégebbiek” szűrőfeltétel szerinti sorba rendezését követően –, előbbiként (időben korábbiként, azaz feljebb) jelenik meg a Facebook oldalon megosztott pályaművek közül.

Abban az esetben, ha a versenyművekre nem érkeznek kedvelések (like jelek) vagy nem érkezik be a jelen Szabályzatban írtaknak megfelelő versenymű a Pályázat ideje alatt, akkor a Szervezők fenntartják annak jogát, hogy a Pályázatot megszüntessék és a nyereményeket ne osszanak ki.

A Szervezők és a Megbízott az egyes versenyművekre érkezett kedvelések vagy egyéb fenti hangulatjelek érvényességét és azok forrását nem vizsgálják, és kizárnak minden ezzel kapcsolatos igényt és felelősséget.

Amennyiben egy versenyművet beküldő Felhasználó profilját időközben megszünteti, vagy az bármely okból megszüntetésre kerül, illetve a versenyművet a Felhasználó visszavonja (például: e-mailben küldött, a versenymű visszavonását kifejező nyilatkozattal), úgy az arra a versenyműre érkezett „like”-okat vagy egyéb fenti hangulatjeleket a Felhasználó elveszti, és azok visszaállítására, figyelembe vételére azt követően nincs mód. A korábban megszüntetett vagy megszüntetésre került Facebook fiókhoz tartozó vagy visszavont versenyművet a Felhasználó újra beküldheti a Pályázat jelen Szabályzat III. pontja szerinti időtartamán belül, de ebben az esetben ez új beküldésnek minősül és arra a kedvelések (like-ok) és egyéb fenti hangulatjelek gyűjtése újra indul.

VI. Nyeremények

A Szervezők a Magyar Egészségügyi Menedzsment Táraság által felajánlott nyereményeket osztják ki a Játékban:

–          1 db családi belföldi hétvége maximum 200.000 Ft értékben 5 fő részére 2 éjszakára

–         1 db online fotós tanfolyam (https://fotosakademia.hu/): 24.900 Ft értékben

–         1 db online kenyérsütő tanfolyam (http://testtudatos-taplalkozas.hu/): 19.900 Ft értékben

A nyereményút tartalmaz maximum 200.000 ft értékű, 5 fő részére szóló szállást, 2 éjszakára. A belföldi hétvége a szálláson kívül további kiegészítő szolgáltatásokat (például útiköltség, utasbiztosítás) nem tartalmaz.

Az utazási utalvány bármely hazai szálláshelyen beváltható, egyéni egyeztetés alapján a fentebb jelzett, 200.000 Ft-os értékben.

Amennyiben a nyertes Felhasználó nem tud részt venni az utazáson / az online fotós tanfolyamon / online kenyérsütő tanfolyamon előre nem látható eseményekből kifolyólag, a megadott időszakon belül, a Szervezők nem kötelesek alternatív nyereményt felajánlani a nyertesnek. Ilyen esetben a nyertes elesik nyereményétől.

A Nyeremények 2020. december 31-ig érvényesek. Ez időpontig felhasználhatók és igénybe vehetők.

A Nyeremények esetében, a költségkeret túllépése esetén a nyertes Játékos köteles megfizetni a különbözetet. A meghatározott költségkeretnél kisebb értékű utazás / online fotós tanfolyam / online kenyérsütő tanfolyam választása esetén nincs lehetőség a különbözet megtérítésére a nyertes számára.

Hangsúlyozzuk továbbá, hogy a Szervezők és a Megbízott a nyeremények szolgáltatói által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszaikat, szavatossági vagy egyéb igényeiket is ezen külön (önálló adatkezelőnek minősülő) szolgáltatóknál tehetik meg, valamint az általuk folytatott adatkezelések tekintetében is ezekhez fordulhatnak. Hangsúlyozandó továbbá, hogy a fenti önálló adatkezelőként eljáró szolgáltatók további adatokat kérhetnek be a nyeremények, illetve szolgáltatásaik biztosítása céljából az érintettektől (ideértve különösen a nyertes Felhasználókat és családtagjaikat). Kérjük, hogy ezen szolgáltatók által bekért adatokat mindenképpen ezeknek a szolgáltatóknak továbbítsák a nyertesek.

Egy Felhasználó legfeljebb egy nyereményre jogosult. A nyertesek külön jogosultak nyereményre, valamint kiválasztásuk is egymástól függetlenül történik.

A nyereményeket a Szervezők szerzik be és biztosítják.

VII. A nyertesek értesítése, a nyeremények átvétele

A nyereményre jogosító kuponokat (családi hétvége esetén), illetve az igénybevételhez szükséges dokumentumokat és hozzáférési kódokat (online fotós tanfolyam és online kenyérsütő tanfolyam esetén) a Szervezők e-mailben juttatják el a nyertesekhez, valamint a nyertesekkel a versenymű beküldéséhez használt e-mail címükön vagy abban megadott egyéb e-mail vagy postai elérhetőségen veszik fel a kapcsolatot.

A nyertes Felhasználó köteles megadni a Szervező és a Megbízott által kért, a nyeremény átvételéhez, kiküldéséhez, illetve beszerzéséhez szükséges személyes adatait (ideértve a nyeremény igénybevételére jogosult személyek nevét és – ha a nyertes Felhasználó a nyeremények eljuttatásával való kapcsolattartás céljából szükségesnek tartja, vagy egyéb elérhetőségen való kapcsolattartást igényli – további e-mail címét vagy postai címét). Amennyiben ezt a nyertes Felhasználó megtagadja, illetve kellő időben nem bocsátja a Szervező és/vagy a Megbízott rendelkezésére, úgy a Szervezők és a Megbízott jogosultak kizárni a Felhasználót a Versenyből, a nyertes Felhasználó nyereményre, illetve megtérítésre pedig ez esetben nem tarthat igényt.

A személyes adatok helyes megadásáért a nyertes Felhasználó vállalja a felelősséget.

Amennyiben a nyertes Felhasználó cselekvőképességében részlegesen korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére gondnoka hozzájárulására van szükség, amennyiben pedig cselekvőképességében teljesen korlátozott, úgy a nevében gondnoka jár el.

A Szervezők fenntartják maguknak a jogot arra, hogy amennyiben a nyertes Felhasználó a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek alapján a nyereményére mégsem lenne jogosult, nem teljesíti a jelen Szabályzatban foglalt bármely kötelezettségét, vagy megsérti a jelen Szabályzatban foglaltakat – így különösen, de nem kizárólagosan, ha a Felhasználó valótlan állítással vesz részt a Játékban –, az eredeti nyertes helyett a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek alapján másik Felhasználót válasszanak nyertesként (például: a következő legtöbb like-ot és egyéb fentebb jelölt hangulatjelet kapott Felhasználó). Hangsúlyozandó, hogy a Szervezők további vagy pótnyertesek választására nem kötelesek, azonban az erre való jogosultságukat fenntartják.

Hangsúlyozandó, hogy a Szervezők fenntartják a jogot, hogy bizonyos nyereményeket ne osszanak ki (például, ha a beérkezett pályaművek minősége ezt nem indokolja).

A nyereményekhez tartozó adófizetési kötelezettség a Szervezőket terheli.

A nyertes Felhasználókat a Szervezők vagy a Megbízott a Verseny lezárultát követően e-mailben értesítik, akiknek ezt követően 48 órán belül, a nyertesek értesítésekor megadott címen elektronikus levél üzenet (e-mail) formájában fel kell venniük az őket értesítő Szervezőkkel vagy Megbízottal a kapcsolatot (ideértve a Felhasználó által választott más e-mail címről való e-mail vagy postai küldemény megküldését is, ez utóbbi esetben azonban a postai küldeménynek meg is kell érkeznie a címzetthez). A Felhasználó felelőssége, hogy ezen értesítéseket kellő időben figyelemmel kísérje.

A kapcsolatfelvétel során a nyertestől bekért adatokat a fentiek szerint a nyertesnek 48 órán belül meg kell küldenie az őket értesítő Szervezők vagy a Megbízott számára. Amennyiben ezt a határidőt a nyertes elmulasztja, úgy az rá nézve jogvesztő, azaz a nyereményre való jogosultságát elveszti. Hasonlóan ehhez, amennyiben a kapcsolatfelvétel során a nyertestől bekért adatokat a nyertes nem küldi meg a Szervezők vagy a Megbízott számára vagy azt nem a fenti határidőn belül teszi, úgy a nyereményre való jogosultságát elveszti.

A Szervezők a nyereményt az eredményhirdetést követő 30 napig biztosítják.

A nyertes Felhasználók felelőssége a nyeremény időbeli átvétele és az ezzel kapcsolatos fentieknek megfelelő kommunikáció, a nyeremény átvételére biztosított határidő elmulasztása esetén a Felhasználó elveszti jogosultságát nyereményének átvételére, a Szervezők és a Megbízott kifejezetten kizárják a Felhasználó mulasztásából, illetve téves adatszolgáltatásából eredő felelősségüket és bármely kártérítési vagy megtérítési kötelezettségüket.

Pótnyertes az egyes nyereményekhez nem kerül kiválasztásra, és a Szervező és a Megbízott fenntartják maguknak a jogot, hogy amennyiben a nyeremény átadása meghiúsul (például, de nem kizárólag olyan okokból, mint a nyertes nem veszi fel a Szervezővel a megadott határidőn belül a kapcsolatot, nem veszi át nyereményét a megadott határidőn belül vagy a szabályzat bármilyen egyéb kikötésének nem felel meg) az át nem vett nyereményeket visszavonja.

A Felhasználó felelőssége, hogy a Verseny Facebook oldalát, illetve e-mail fiókját és annak minden mappáját (például, de nem kizárólag: promóciók, spam) kellő időben figyelemmel kísérje, ideértve a Játékkal kapcsolatos esetleges valamennyi fejleményt és a részvételével, valamint a Nyeremény átvételével kapcsolatos kommunikáció folytatását.

A nyeremény átvételére a nyertes Felhasználó jogosult. A nyertes Felhasználónak 18. éven felülinek, cselekvő képesnek kell lennie.

Amennyiben erre mégsem lenne jogosult – így különösen, de nem kizárólagosan, ha a Felhasználó nem veszi fel a kapcsolatot határidőben a Szervezővel a Megbízotton keresztül –, úgy helyére a Szervező és a Megbízott nem hirdetnek más Felhasználót nyertesként.

A nyeremények másra át nem ruházhatók (ide nem értve a nyeremény irányadó feltételei szerinti lehetséges közös felhasználást) és készpénzre vagy másra sem válthatók át, azonban a nyereményről a Szervezőkhöz vagy a Megbízotthoz címzett nyilatkozattal a nyertes Felhasználó lemondhat, amely esetben – amennyiben még nem adta meg – a Felhasználó további adatait a Szervezők vagy a Megbízott a nyeremény eljuttatása céljából nem kérik be, a már megadott adatait pedig a nyeremények eljuttatása céljából a továbbiakban nem kezelik.

A Szervezők fenntartják a jogot arra, hogy a Versenyben elérhető nyereményeket bármikor, indokolás, előzetes értesítés, kártérítés, kártalanítás, jóvátétel vagy bármely más kompenzáció nélkül megváltoztassák, vagy visszavonjavisszavonják, illetve további nyereményeket osszanak ki.

VIII. Felhasználó kizárása

A jelen Szabályzatban foglaltakon túl a Szervezők jogosultak saját belátásuk szerint, külön értesítés, jóvátétel, kártérítés, kártalanítás, bármely egyéb kompenzáció és indokolás nélkül kizárni azt a Felhasználót a Versenyből, aki:

–         nem, illetve nem lett volna jogosult részt venni a Versenyben;

–         a Szervező és a Megbízott alkalmazottja, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdésében meghatározott hozzátartozója;

–         a Facebook felhasználói feltételeit megszegve regisztrált a Facebookra;

–         bármilyen módon megsérti vagy megszegi a jelen Szabályzat rendelkezéseit, vagy a Versennyel összefüggésben egyébként jogszabályt, más jogát (különösen személyiségi jogát, személyes adatok védelméhez fűződő jogát, szellemi tulajdonjogát) sérti, illetve erre nézve alapos gyanú merül fel;

–         szükséges személyes adatait, illetve a Szervezők és a Megbízott által kért információkat, nyilatkozatokat nem, illetve nem határidőben adta meg;

–         a megadott határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezőkkel és/vagy a Megbízottal, nem adja meg a szükséges információkat, adatokat;

–         valótlan, vagy hibásan megadott nevet, címet, személyes adatot küld meg a Szervező és Megbízott részére, vagy szándéka egyéb módon arra irányul, hogy a Versenyben valótlan személyt jogosítson nyereményre;

–         más szerzői vagy egyéb szellemi tulajdonjogát (ideértve különösen: szerzői jogát, védjegyoltalomhoz fűződő jogát, formatervezési mintaoltalomhoz fűződő jogát), üzleti titok védelméhez fűződő jogát, személyiségi jogát megsértve vett részt a Játékban (ideértve a fentieknek megfelelően jogsértő versenymű beküldését), illetve akivel kapcsolatban alapos gyanú merül fel, hogy más szellemi tulajdonjogát, személyiségi jogát vagy más jogait megsértve vett részt a Versenyben;

–         a Szervezők egyéb elfogadható okból is kizárhatják a Felhasználót, és ezzel együtt a versenyművet, így különösen, de nem kizárólag akkor, ha a Felhasználó a Facebookon nem lett volna jogosult regisztrálni, vagy kommentjeivel vagy nyilatkozataival sérti a Szervezők és a Megbízott jogos gazdasági érdekeit (például: a Szervezők jóhírnevét sértő nyilatkozatokat tesz közzé a Facebook oldalon).

Továbbá a Szervezők jogosultak indoklás, értesítés és kártérítés nélkül a játékból haladéktalanul kizárni azt a Felhasználót, akinek a versenyműve:

–         faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,

–         erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló jeleneteket, kijelentéseket (például: feliratot vagy képi megjelenítést) tartalmaz,

–         pornográf, trágár, alpári, másokat lejárató tartalmú,

–         egészségre ártalmas anyagok használatára bátorít,

–         burkolt vagy nyílt reklámot tartalmaz,

–         plagizál (ha látványosan, teljes részletekbe menőkig lemásolt maszkról van szó)

–         bűncselekményre vagy szabálysértésre, illetve más jogszabálysértésre való felbujtást tartalmaz,

–         jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szabadalmakat és védjegyeket, adatvédelmi jogszabályi rendelkezésbe ütköző közléseket tartalmaz,

–         sérti a természeti, történelmi tudományos, kulturális értékek megbecsülését (például: a nemzeti címert lejárató módon ábrázolja),

–         egyéb jogszabály rendelkezéseibe ütközik, sérti az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jó ízlést.

A Felhasználó, illetve a versenymű (fotó) kizárása esetén az adott Felhasználó nem tarthat igényt nyereményre, illetve – amennyiben a kizárás oka a nyeremény átadása után jut a Szervezők, illetve a Megbízott tudomására, vagy bár a kizárás oka már a nyeremény átadása előtt jutott a Szervezők, illetve a Megbízott tudomására, de a szükséges vizsgálat már csak a nyeremény átadása után zárul le, úgy a már átadott nyereményét – amennyiben az már felhasználásra került, úgy annak beszerzéskori ellenértékét köteles visszaszolgáltatni a Szervezőknek vagy a Megbízottnak, valamint köteles a Szervezőknek és a Megbízottnak a kizárással kapcsolatos minden költségét, illetve kárát megtéríteni.

A Szervezők fenntartják maguknak a jogot arra, hogy a kizárt Felhasználó helyett saját belátásuk szerint egy másik Felhasználót hirdessenek ki nyertesként vagy pótnyertesként, de erre nem kötelezhetőek.

A Szabályzat megszegésével, illetve a kizárásra okot adó ténnyel, körülménnyel, illetve információval kapcsolatos gyanú esetén a Szervezők és a Megbízott a lehetőségeikhez képest ésszerű és arányos mértékű vizsgálatot folytatnak le, és a vizsgálat során tudomásukra jutott információk alapján hozzák meg döntésüket.

A vizsgálat lezárta után érkezett észrevételeket, információkat a Szervezőknek és a Megbízottnak nem áll módjukban figyelembe venni. A Szervezők és a Megbízott ilyen vizsgálatot csak az adatkezelési jogosultság érvényességi idején belül folytatnak le.

A Szervezők attól függetlenül jogosultak dönteni kizárásról, hogy az arra okot adó tény, körülmény, illetve információ a Verseny időtartama alatt, vagy az után merül fel, illetve jutott tudomásukra. A kizárási eljárás megindítására legkésőbb a nyeremények sorsolásától számított 3 héten belül van lehetőség, ezen időpont után a Szervezőknek nem áll módjukban megvizsgálni a kizárás lehetőségét.

IX. Szerzői jogok

A Szervezők és a Megbízott tiszteletben tartják a szerzői jogokat és kérnek minden Felhasználót, hogy az oldal és a Játék tisztasága érdekében ne éljenek vissza mások képeivel (fotóival), adataival. Azt a Felhasználót, aki más szerzői, egyéb szellemi tulajdonjogát (például: védjegyek vagy formatervezési mintaoltalomhoz fűződő jogát) vagy az üzleti titok oltalmához fűződő, illetve személyes adatok védelmével kapcsolatos jogát vagy személyiségi jogát megsérti, a Szervezők jogosultak kizárni a Játékból. A Felhasználók által elkövetett esetleges fenti jogsértésekre vonatkozóan a Szervező és a Megbízott minden felelősséget kizárnak!

A versenymű jelen Szabályzat IV. pontja szerinti beküldésével a Felhasználó a Szervezőnek a versenyművet képező fotóra, valamint az ahhoz kapcsolódóan rendelkezésre bocsátott információkra (például: a fotó címe vagy a fotón megjelenített egyéb információk) nem kizárólagos felhasználási jogot enged, amely kiterjed az egész világon, határozatlan időtartamra történő valamennyi felhasználásra, ideértve a fotó és a hozzá kapcsolódó információk többszörözésére, terjesztésére, számítógépen, vagy elektronikus adathordozón történő rögzítésére, illetőleg számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolására, elektronikus adatbázisok számára történő átengedésére és Internet útján történő közzétételére, szerkesztésére vagy bármely módosítására, feliratozására, egyéb művekben történő felhasználására (például: promóciós és tájékoztató anyagokban való megjelenítésére), más formátumba helyezésére, valamint bármely további (kizárólagos) felhasználási engedély adására és al-felhasználási jog engedésére a Megbízott vagy bármely harmadik személy (ideértve különösen, de nem kizárólag a Szervezőket támogató további szerződéses partnerek) részére.

A fotó és hozzá kapcsolódó információk felhasználására különösen sor kerülhet a Facebook oldalon, elektronikus vagy papíralapú médiumban, a sajtóban vagy egyéb médiatartalom-szolgáltató útján (például: televízióban), a Szervező által nyomtatott szórólapon vagy hírlevélben vagy a Szervezők honlapján (https://memt.hu/nektar/maszkra-fel, www.facebook.com/csaladbaratmagyarorszag).  A fotó mellett a Szervezők – különösen a fotó megjelenítésének körülményeire tekintettel – nem kötelesek a Felhasználó, valamint a fotó vagy a hozzá kapcsolódó információ (például: cím) készítésében közreműködő, valamint a fotón szereplő bármely személy nevét vagy egyéb személyes adatát feltüntetni.

A versenymű beküldésével egyben a Felhasználó a fotó és a hozzá kapcsolódó információk fenti bármely felhasználásáért valamennyi díjazással vagy ellentételezéssel kapcsolatos igényéről kifejezetten lemond, így a fotó és a hozzá kapcsolódó információk felhasználásáért jogdíjra, a nyereményre, bármely díjazásra vagy ellentételezésre nem jogosult.

A versenymű beküldésével továbbá a Felhasználó szavatol azért, hogy a fotó és a hozzá kapcsolódó információk a saját művének minősülnek, illetve annak fentiek szerinti felhasználásában a Szervezőket vagy a Megbízottat harmadik személy semmilyen joga vagy igénye nem korlátozza.

A Felhasználó tudomással bír továbbá arról, hogy amennyiben a fentiek szerint a fotó és a hozzá kapcsolódó információk nem minősülnének szerzői jogi műnek, úgy a tekintetben szerzői jogokat nem gyakorolhat, a Szervezők azonban a fotó és a hozzá kapcsolódó információk szerzői jogi megítélését nem kötelesek vizsgálni.

Hangsúlyozandó továbbá, hogy amennyiben a nyeremény átadásáig a Felhasználó a fentiek szerinti engedélyét a fotó és a hozzá kapcsolódó információk felhasználása tekintetében (akár részlegesen is) visszavonja, úgy a Játékból külön tájékoztatás vagy döntés hiányában is kizárásra kerül, és a nyeremény átvételére nem jogosult.

X. A Szervezők és a Megbízott felelőssége

A Szervezők és a Megbízott nem vállalnak felelősséget a Felhasználó mulasztásából eredő következményekért.

A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Szervezők és a Megbízott nem szavatolják a Verseny szünetmentességét, nem tehetőek felelőssé továbbá a Verseny felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért.

A Szervezők és a Megbízott a Verseny, valamint a Verseny oldalának (a Facebook oldal) működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekednek, azokért azonban felelőssé nem tehetőek.

A Szervezők és a Megbízott kizárnak mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a Versenyben való részvétel során, a Verseny, így különösen az alkalmazott szoftver esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Verseny során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervezők és a Megbízott a nyeremény tekintetében – tekintettel ingyenességére – különösen nem vállalnak sem szavatosságot, sem jótállást, valamint kizárnak minden kártérítési vagy megtérítési igényt.

A Szervezők és a Megbízott ugyancsak nem tehetőek felelőssé azért, ha valamely Felhasználót nem zárnak ki a Versenyből.

A Felhasználó köteles viselni annak következményeit, ha személyes adatait hibásan adta meg.

XI. Szabályzat módosítása

A Szervezők és a Megbízott fenntartják a jogot arra, hogy a Szabályzatot bármikor, előzetes értesítés, indokolás, kártérítés, jóvátétel vagy bármely más kompenzáció nélkül megváltoztassák, illetve, hogy a Versenyt megszüntessék. Erről a döntésről a Szervező és a Megbízott a Verseny oldalán (ellenkező tájékoztatásig a Facebook oldal) tájékoztatják a Felhasználókat.

XII. Adatvédelmi tájékoztató

A Szervezők mint közös adatkezelők az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) és a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint tájékoztatják a Felhasználókat, valamint a Játékkal kapcsolatos és jelen Szabályzat szerinti valamennyi érintettet, hogy a Szervezők és a Megbízott személyes adataikat kezelik. A személyes adatok kezeléséről a Szervezők az alábbiak szerint tájékoztatják az érintetteket. Hangsúlyozandó, hogy a Szervezők mint közös adatkezelők közti megállapodás lényegét a jelen adatvédelmi tájékoztató szerinti tájékoztatás tartalmazza.

A játékban a Szervezők mint Adatkezelők (közös adatkezelők) és a Megbízott mint az Adatkezelők megbízásából eljáró Adatfeldolgozó vesz részt. Az érintettek a jelen adatvédelmi tájékoztató szerinti jogaikat (ideértve a hozzájárulás visszavonásához való jogot is) bármelyik Adatkezelővel és az Adatfeldolgozóval szemben is gyakorolhatják azok jelen Szabályzat I. pontjában írt elérhetőségein vagy a program@csbm.hu e-mail címen és [1036 Budapest, Lajos utca 74-76] postai címen lévő elérhetőségein.

A Versenyben való részvétellel (a versenymű jelen Szabályzat IV. pontja szerinti beküldése) a Felhasználó kifejezetten, önkéntesen hozzájárul (GDPR 6. cikk (1) a) pontja, valamint a képmás vonatkozásában a Ptk. 2:48. § (1)) személyes adatai kezeléséhez.

A Verseny során a Szervezők és a Megbízott a Felhasználó hozzájárulása, illetve az alábbiak szerinti egyéb jogalapok, a GDPR és a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai alapján kezelik a Felhasználók által megadott alábbi személyes adatokat a Verseny lebonyolítása és az esetleges nyeremény átadása érdekében:

–         A Felhasználó Facebookon megadott felhasználóneve, illetve a Facebook profilja linkje (a Facebook profil linkelésre vagy taggelésre kerül);

–         A versenymű (ideértve a versenyművet képező fotót, a hozzá kapcsolódó információkat);

–         E-mail cím;

–         Név (csak a nyertesek esetében, illetve, ha a fotót készítő nevét a Felhasználó külön megadja a jelen Szabályzat szerinti feltüntetés céljából);

–         Postázási cím (csak a nyertesek esetében, ha a nyeremény továbbításához szükséges, vagy egyébként az érintett az ezen történő kommunikációt igényli).

A fentiek mellett a Szervezők, illetve a Megbízott a nyertes Felhasználók hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja) alapján a nyertes Felhasználók nevét, valamint – ha a fotó ilyennel rendelkezik – a fotójuk címét, és a nyertes Felhasználók lakcíme szerinti települése nevét a Facebook oldalon közzéteheti. Az ehhez szükséges hozzájárulás beszerzése kapcsán a nyertes Felhasználókkal a Szervezők, illetve a Megbízott a jelen Szabályzat VII. pontjában írtak szerint veszi fel a kapcsolatot.

Hangsúlyozandó, hogy a Szervezők a versenyművet képező fotó és ahhoz kapcsolódó információk, valamint az érintett nevének (ideértve különösen a fotót készítő személy neve) a Játék jelen Szabályzat III. pontja szerinti időtartamát követő, illetve a Játék lefolytatása és a nyeremények eljuttatása célján kívüli egyéb célból való felhasználásához (például: a fotók promóciós célú felhasználása) az érintettek külön hozzájárulását kérik (ide nem értve az alább írtak szerinti adó- és számviteli célú, a jelen Szabályzat VIII. pontja szerinti vizsgálat lefolytatásához szükséges, valamint a cselekvőképesség korlátozására vonatkozó információk kezelése tekintetében való adatkezelést). Ezzel kapcsolatban a Szervezők, illetve a Megbízott a jelen Szabályzat VII. pontjában írtak szerint veszi fel a kapcsolatot a Felhasználóval, attól függetlenül, hogy a Felhasználó nyereményre jogosult-e. A galériába feltöltött fotókat a Játék időtartamát követően is kezelhetik a Szervezők a hozzájárulás visszavonásáig. A Pályaművek beküldésével a Felhasználók ehhez is hozzájárulnak.

A személyes adatokat az alább írtakon túl kizárólag a Szervezőnek és a Megbízottnak a Verseny lebonyolításáért felelős munkatársai ismerhetik meg. Az adatkezelés időtartama a személyes adatok megadásától a cél megvalósulásáig tart, az alább írtak szerint.

Ezt a Játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, illetve abban szervezőként nem vesz részt. A Játék során átadott adatokat az Adatkezelők és az Adatfeldolgozó kezeli, azonban, tekintettel arra, hogy a Játék a Facebookon zajlik és abban a Felhasználók saját Facebook profiljukkal tudnak részt venni Facebook oldalon, így ennek kapcsán a Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin, Írország) közös adatkezelőnek tekintendő, egyéb esetekben pedig önálló adatkezelőként jár el. A Facebook általi adatkezelésekre a Facebook adatkezelési szabályzata (https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation), míg a Facebook felhasználására és az általa nyújtott szolgáltatásokra a Facebook felhasználási feltételei (https://hu-hu.facebook.com/legal/terms) irányadók.

Az adatkezelés időtartama az érintettek hozzájárulásának visszavonásáig tart, ide nem értve az alább írtak szerinti adó- és számviteli célú, a jelen Szabályzat VIII. pontja szerinti vizsgálat lefolytatásához szükséges, valamint a cselekvőképesség korlátozására vonatkozó információk kezelése tekintetében való adatkezelést. A Játékban való részvétel, illetve a Játék lefolytatása céljából adott hozzájárulás visszavonása hiányában a Játék és a nyeremények eljuttatásának szabályszerű lefolytatásának ellenőrzése érdekében az érintettek Játékkal kapcsolatos fenti személyes adatait az Adatkezelők a Pályázat jelen Szabályzat III. pontja szerinti időtartamát követő 1 évig kezelik. Amennyiben az érintett egyéb adatkezeléshez is hozzájárulást ad (például: nyertesek nevének, településnevének publikálása, további marketing célú felhasználás), úgy ezen adatok a hozzájárulás visszavonásáig kezelendők.

Az Adatkezelők jogos érdekük alapján kezeli az Adatkezelők, illetve az Adatfeldolgozó versenyművekkel kapcsolatos esetleges vizsgálatok lefolytatásához, illetve jogvitában vagy hatósági eljárásban történő védekezéshez, illetve követelések érvényesítéséhez szükséges adatokat (például: szerzői jogsértés gyanúja esetén az erre vonatkozó információkat, a Felhasználó és a versenymű kapcsolódó adatait) a jelen Szabályzat VIII. pontja szerinti vizsgálat lefolytatását vagy egyébként a Pályázat időtartamát követő 5 évig – tekintettel arra, hogy a polgári jogi követelések általánosan 5 év alatt évülnek el (lásd: a Ptk. 6:22. § (1)). Az adatkezelés jogalapja ez esetben az Adatkezelők jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja). A jogos érdek: az Adatkezelők üzleti hírnevének, vagyonának és a Pályázat tisztességes lefolytatásának védelme, az esetleges Felhasználó vagy harmadik személy által kezdeményezett jogvitában vagy hatósági eljárás során szükséges védekezés.

Hangsúlyozandó, hogy az adatkezelés időtartama a Felhasználó vagy más érintett által az Adatkezelőkkel vagy az Adatfeldolgozóval szemben, illetve általuk kezdeményezett jogvita vagy hatósági eljárás esetén ezek időtartamával meghosszabbodik (például: a Felhasználó és az Adatkezelők közötti jogvita esetén a jogerős bírósági döntés meghozataláig).

Az Adatkezelőkre irányadó adó- és számviteli nyilvántartási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok kezelése tekintetében az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőkre irányadó jogi kötelezettségek teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pontja), az alábbi adatok kezelése nélkül ugyanis ezen kötelezettségeiknek teljesítésére az Adatkezelők nem lennének képesek. Az adó- és számviteli nyilvántartási kötelezettsége teljesítéséhez szükséges adatokat 8 évig őrzik meg az Adatkezelők a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakaszával összhangban.

Hangsúlyozandó, hogy a cselekvőképességükben korlátozott Felhasználó esetén a gondnoka hozzájárulása, illetve nyilatkozata, neve és kapcsolattartási adatai, illetve a cselekvőképesség korlátozására vonatkozó információk kezelése tekintetében az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőkre irányadó jogi kötelezettségek teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pontja, Ptk. 2:20. § (1), 2:22. § (1)), tekintettel arra, hogy ilyen esetekben az Adatkezelők kötelesek a gondnok hozzájárulását, illetve nyilatkozatát bekérni, és vele a szükséges körben kapcsolatot tartani. A cselekvőképesség korlátozásával kapcsolatos információ – fentebb írtakhoz szükséges körű megismerése – kapcsán az Adatkezelők adatkezelésére az érintett Pályázaton való részvétellel történő kifejezett hozzájárulása (GDPR 9. cikk (2) a) pontja), valamint az esetlegesen az érintett vagy harmadik személy által kezdeményezett jogvitákkal kapcsolatban az Adatkezelők jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges adatkezelése (GDPR 9. cikk (2) f) pontja) lehetőséget ad. A fenti adatokat az Adatkezelők a Felhasználó adataival együtt, azok fenti adatmegőrzési idejének végéig kezeli. Hangsúlyozandó azonban, hogy a Felhasználó cselekvőképességének részleges vagy teljes korlátozása esetén ennek tényén túl a Felhasználó egészségi állapotát az Adatkezelők nem vizsgálják.

Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek

Az érintettek (ideértve Önt is, ha személyes adatait az Adatkezelő kezeli) adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 21., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve az Adatkezelők ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről. Ahol az adatkezelés jogos érdeken alapul, ott az érintett kérheti a vonatkozó jogos érdek tesztet tartalmazó dokumentum megküldését, amely bemutatja, hogy az Adatkezelők fentebb írtak szerint jogos indokai miért élveznek elsőbbséget az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben a kapcsolódó adatkezelés tekintetében.

Hangsúlyozandó, hogy az Adatkezelők egymás nevében, illetve az adott Adatkezelő vagy Adatkezelők nevében a Megbízott is tájékoztatást nyújthat vagy teljesítheti az érintett jelen Szabályzat és az irányadó adatvédelmi jogszabályok (különösen a GDPR) szerinti kérelmeit, és fordítva. Hangsúlyozandó továbbá, hogy az érintett jelen adatvédelmi tájékoztató szerinti jogait bármely Adatkezelő, valamint Megbízott előtt gyakorolhatja, illetve bármely Adatkezelővel szemben bírósághoz vagy felügyeleti hatósághoz fordulhat. Ahol a jelen adatvédelmi tájékoztató „Adatkezelőt” említ azonban bármelyik, illetve valamennyi Adatkezelő értendő.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-21. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő az érintett által kért információkat írásban, vagy – az érintett elektronikus úton benyújtott kérelme, illetve ez irányú kérelme esetén – elektronikusan adja meg. Az érintett részére szóbeli tájékoztatás is adható, amennyiben az érintett a személyazonosságát az Adatkezelő részére igazolja.

Hozzáférési jog:

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Helyesbítéshez való jog:

Ön kérheti, hogy az általunk pontatlanul nyilvántartott személyes adatait helyesbítsük és a hiányosan nyilvántartott adatokat – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján – kiegészítsük.

Felhívjuk figyelmét, hogy a személyes adataiban történt változás bejelentésével elősegíti, hogy az Adatkezelő mindig pontos adatokat tartson nyilván Önről.

Korlátozáshoz való jog:

Ön kérheti személyes adatai kezelésének Adatkezelő általi korlátozását, amennyiben

–      Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

–      az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

–      az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Hozzájárulás visszavonásához való jog:

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, úgy Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban fentebb hivatkozottak szerinti elérhetőségre küldött nyilatkozattal. Felhívjuk figyelmét, hogy az, hogy Ön a hozzájárulását visszavonta, nem teszi jogellenessé a korábban az Adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységeket.

Hangsúlyozzuk, hogy a hozzájárulás visszavonására az érintett minden esetben jogosult, amennyiben azonban erre a Játék jelen Szabályzat III. pontja szerinti időtartama alatt kerül sor, úgy ezzel a Felhasználó a nyereményre való jogosultságát elveszti, kivéve, ha ez a részére a hozzájárulás visszavonását megelőzően már kiszállításra került.

Tiltakozáshoz való jog:

Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés alapja az Adatkezelő (ideértve a fentebb írtak szerint valamennyi Adatkezelőt) jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja).

Amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, a személyes adatokat az Adatkezelő nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Törléshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

–      a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte,

–      Ön visszavonta az adatkezeléshez adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

–      Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

–      jogellenesen kezeltük az Ön személyes adatát,

–      a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Hangsúlyozandó, hogy mivel a Pályázat a Facebookon zajlik, valamint azon a résztvevő pályázati művek eleve nyilvánosságot kapnak, így a pályázati művekről és a kapcsolódó személyes adatokról más személyek másolatot készíthetnek, amelyet a Szervezők nem képesek megakadályozni.

Jogorvoslathoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Az Európai Unió tagállamiban illetékes felügyeleti hatóságokhoz lásd: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_hu. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: https://naih.hu/). Emellett Ön jogosult bírósághoz fordulni jogai érvényesítése érdekében. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen per Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert Ön – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság (törvényszék) illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu

XIII. Egyéb rendelkezések

A Felhasználó köteles viselni annak következményeit, ha személyes adatait hibásan vagy egyéb okból helytelenül adta meg.

A Szervező kijelenti, hogy a Verseny nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

A jelen Szabályzatra a magyar és az európai uniós jog az irányadó.

A jelen Szabályzatból fakadó vitás kérdések eldöntésére a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve – perértéktől függően – a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

A Pályázattal és a Szabályzattal kapcsolatos további kérdéseiket az alábbi elérhetőségeken tehetik fel a Felhasználók: a Családbarát Magyarország Facebook oldalán írt Facebook üzenetben, a program@csbm.hu e-mail címen és 1036 Budapest, Lajos utca 74-76 postai címen.

Budapest, 2020. 05.21.